Zásady zpracování osobních údajů


Hotel HELA s.r.o.

IČ 252 90 355, se sídlem Velká Úpa 134, 542 21 Pec pod Sněžkou

(dále jen „Hotel HELA“)

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

I. Správcem osobních údajů je společnost

Hotel HELA s.r.o.

IČ 252 90 355, se sídlem Velká Úpa 134, 542 21 Pec pod Sněžkou

(dále jen „Správce“). Kontaktní údaje na Správce jsou:

e-mail: helahotel@seznam.cz .

telefonní kontakt: +420 778 031 468

korespondenční adresa: Hotel HELA , se sídlem Velká Úpa 134, 542 21 Pec pod Sněžkou

 

1.1 Společnost Hotel HELA s.r.o., jako ubytovatel, zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své ubytovací činnosti (dále také jako „Osobní údaje“). Osobním údajem přechodně ubytované osoby v provozovně Hotelu HELA se rozumí:

 

▪ jméno a příjmení ubytované osoby,

▪ den, měsíc a rok narození ubytované osoby,

▪ adresa bydliště ubytované osoby,

▪ státní občanství ubytované osoby,

▪ telefon,

▪ e-mail,

▪ číslo bankovního účtu.

 

1.2 Vaše Osobní údaje Společnost Hotel HELA zpracovává pouze pro zákonnou a smluvní evidenci přechodně ubytovaných osob v provozovně Hotelu HELA v rámci ubytovacích a s tím souvisejících služeb na základě uvedených právních základů:

▪ smlouvy o přechodném ubytování,

▪ plnění smlouvy o oznamování ubytování cizinců i tuzemců s Městem Pec pod Sněžkou,

▪ zákonů České republiky.

1.3 Poskytnutí Osobních údajů je požadováno z důvodů nezbytných pro plnění závazků ze smlouvy o přechodném ubytování a služeb s ubytováním souvisejících, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí Osobních údajů může být neuzavření smlouvy o přechodném ubytování.

1.4 Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

 

II. Doba uchovávání

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, jsou uloženy do odvolání souhlasu, ne však déle než pro dobu v souhlasu uvedenou. Poté jsou osobní údaje zlikvidovány.

V ostatních případech je doba uchování osobních údajů různá podle právního titulu zpracování, obecně osobní údaje uchováváme po dobu trvání spolupráce na základě smluvního vztahu, po dobu trvání právní povinnosti nebo po dobu trvání vztahu zaměstnance, statutárního zástupce, kontaktní osoby, oprávněné osoby. Po uplynutí této doby Vaše osobní údaje uchováváme po dobu stanovenou právními předpisy a/nebo po dobu, která je slučitelná s našimi oprávněnými zájmy a nutná pro uplatnění případných nároků.

 

III. Zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s následujícími zásadami:

 

3.1 zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti – údaje jsou zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;

3.2 zásada účelového omezení – osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, a pokud jsou dále zpracovávány pro jiné účely, než pro které byly shromážděny, tyto další účely musí být slučitelné s účelem původním;

3.3 zásada minimalizace údajů – osobní údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;

3.4 zásada přesnosti – zpracovávané osobní údaje musí být přesné a v případě potřeby aktualizované, přičemž musí být přijaty rozumná opatření k zajištění výmazu či opravy nepřesných nebo neaktuální osobních údajů;

3.5 zásada omezení uložení – osobní údaje ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů nesmí být uloženy po dobu delší, než je nezbytně nutné pro účely, pro které jsou zpracovávány;

3.6 zásada integrity a důvěrnosti – osobní údaje musí být zpracovávány takovým způsobem, který zajistí

náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany před neoprávněným či protiprávním zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to pomocí vhodných technických a organizačních opatření.


 

IV. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

4.1 Právo na přístup k Osobním údajům u Společnosti Hotel HELA, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Společnosti Hotel HELA, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Společnost požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

 

4.2 Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Společnost Hotel HELA o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

 

4.3 Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Společnost Hotel HELA musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

 

4.4 Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpraco-vání je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Společnost již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 4.6. Společnost Hotel HELA může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

 

4.5 Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Společnosti Hotel HELA se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy o ubytování, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Společnost Hotel HELA tyto údaje předala jinému správci.

 

4.6 Právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Společnosti Hotel HELA podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Společnost Hotel HELA Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

 

Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Společnosti buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese. helahotel@seznam.cz .

 

V. Uplatnění práv

Svá práva ve vztahu k osobním údajům můžete uplatnit u Správce s využitím shora uvedených kontaktních údajů.

 

V Peci pod Sněžkou dne 25. května 2018

 

Ing. Josef Menyház

jednatel společnosti